Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities/algemeen
a) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Nova Septem B.V.: gebruiker van deze algemene voorwaarden Nova Septem B.V..;
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Nova Septem B.V.
een overeenkomst sluit; b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming,
de inhoud en de nakoming van alle tussen Nova Septem B.V. en opdrachtgever
gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van
diensten door Nova Septem B.V.. De algemene voorwaarden zijn tevens van
toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.
c) Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d) Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zulks
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
e) Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de algemene
voorwaarden van toepassing. Nova Septem B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Offerte, overeenkomst
a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Nova Septem B.V. zijn vrijblijvend.
b) De door Nova Septem B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig
gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
c) De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
d) Een overeenkomst met Nova Septem B.V. komt tot stand indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan: het offerte- of contract-formulier is ingevuld, gedateerd en
ondertekend door de opdrachtgever of in de vorm van een andere schriftelijke
bevestiging (waaronder e-mail, scans, foto’s etc.), ontvangen en geaccepteerd door
Nova Septem B.V..
e) Nova Septem B.V. is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen
het moment van de aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld
lonen en kosten, zijn gestegen.
f) Nova Septem B.V. mag het overeengekomen tarief verhogen wanneer tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan
wel te verwachten hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat
bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet aan Nova Septem B.V. kan worden
toegerekend, dat in redelijkheid van Nova Septem B.V. niet verwacht mag worden de
werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief uit te voeren.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
a) Nova Septem B.V. zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en
ander conform de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
b) Nova Septem B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden. c) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nova
Septem B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever
redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de overeenkomst, op eerste verzoek althans tijdig aan Nova Septem B.V. worden
verstrekt. Indien genoemde gegevens niet, niet tijdig of niet na uitdrukkelijk verzoek
van Nova Septem B.V. worden verstrekt, heeft Nova Septem B.V. het recht de op haar
rustende verplichtingen op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
d) Indien Nova Septem B.V. door gebruiker niet in staat gesteld wordt haar
werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 3 sub c, dan is het volledige
bedrag van de opdracht ineens opeisbaar, opdrachtgever komt alsdan niet het recht
op opschorting of verrekening toe.
e) Indien opdrachtgever Nova Septem B.V. niet in staat stelt de opgedragen
werkzaamheden volledig uit te voeren, door het niet voldoen aan het bepaalde in
artikel 3 sub c, dan vormt dit voor Nova Septem een grond de overeenkomst te
ontbinden, waarbij de schade door partijen wordt gefixeerd op het bedrag de
opdracht.
f) Nova Septem B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Nova Septem B.V. is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuist en/of
onvolledige gegevens.
g) Opdrachtgever vrijwaart Nova Septem B.V. voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Nova
Septem B.V. toerekenbaar is.

Artikel 4 – levering
a) Uitvoering van de opdracht tot het realiseren van een website of andere applicatie
geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvaarding van de opdracht door Nova Septem
B.V. en na ontvangst van de gegevens van opdrachtgever benodigd voor het
realiseren van een website.
b) Opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in
de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Ingebrekestelling door de opdrachtgever dient bij aangetekend
schrijven met een redelijke termijn, minimaal 14 dagen, te geschieden.
c) De levering van een website of andere applicatie vindt plaats door het systeem van
de website of andere applicatie in een pre-view omgeving te plaatsen op het internet
onder gelijktijdige verstrekking van de inlogcodes aan opdrachtgever benodigd voor
het beheer van de website of applicatie.
d) Door opdrachtgever aangedragen wijzigingen of aanvullingen op een website of
applicatie die in pre-view omgeving voor opdrachtgever bereikbaar is, beïnvloeden het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden van Nova Septem B.V.
niet. Indien de wijziging of aanvulling tot meerkosten leiden, zal Nova Septem B.V.
opdrachtgever daartoe voor het aanbrengen van die wijzigingen en/of aanvullingen
informeren. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Nova Septem B.V. aangeven
in hoeverre de wijziging of aanvulling een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft.
e) Omvat de opdracht tevens de huur van een domein dan is de opdrachtgever voor
dit domein een bijdrage verschuldigd. De bijdrage, eventuele licentiekosten, de eerste
maandvergoeding en alle overige aan het domein verbonden kosten, zijn bij
vooruitbetaling verschuldigd.

Artikel 5 – Duur en beëindiging
a) Voor zover sprake is van een duurovereenkomst wordt de overeenkomst
aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen. Daarna
wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens de duur van 12 maanden.
b) Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk, per aangetekende brief,
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
c) Nova Septem B.V. kan de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de
overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder nadere
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden indien opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, indien na het sluiten
van de overeenkomst Nova Septem B.V. kennis heeft gekregen van omstandigheden
die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzochte
zekerheid niet verstrekt of indien opdrachtgever in staat van faillissement, in surseance
van betaling is komen te verkeren, indien de wettelijke schuldsanering op
opdrachtgever van toepassing is verklaard of indien opdrachtgever anderszins het vrije
beheer over zijn vermogen heeft verloren. Alsdan heeft opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding.
d) Nova Septem B.V. heeft zonder daartoe schadeplichtig te worden, het recht de
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien opdrachtgever een oneigenlijk
gebruik maakt van het internet, opdrachtgever informatie verspreidt die strijdig is met
de wet en de goede zeden. Het is opdrachtgever niet toegestaan op de website
informatie te verspreiden die op enige wijze discriminerend of kwetsend is, tevens is
het niet toegestaan om zogenaamde adult informatie, muziek, of video bestanden of
daaraan gerelateerde content te plaatsen op de website. Handelen in strijd met deze
verplichting geeft Nova Septem B.V. het recht terstond de website te weigeren en de
overeenkomst te beëindigen.
e) Indien de overeenkomst door Nova Septem B.V. wordt ontbonden zijn de
vorderingen op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Nova Septem B.V. de
nakoming van verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
overeenkomst. Nova Septem B.V. heeft steeds het recht schadevergoeding te
vorderen.
f) Het data/emailverkeer door opdrachtgever is beperkt tot een hoeveelheid van de
maximale hoogte van het afgesproken hostingspakket. Wanneer het data/
emailverkeer deze limiet overschrijd, worden de webiste en of applicatie in het eerst
volgende passende hostingspakket geplaatst. De tarieven voor data/emailverkeer
worden dan per direct aangepast en aan de opdrachtgever gefactureerd. Bij bulkmail
of verspreiden van spam dat direct of indirect betrekking heeft op accounts en/of
domeinnamen die door Nova Septem B.V. worden beheerd, heeft Nova Septem B.V.
het recht om terstond en zonder overleg het domein af te sluiten. Kosten en schade
hiermee verband houdend worden op opdrachtgever verhaald.
g) Bij beëindiging van de overeenkomst is er geen recht van restitutie op openstaande
helpdesk minuten, niet in werkzaamheden noch in geld.

Artikel 6 – Betaling
a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante
betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel
een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook
een andere betalingstermijn overeenkomen. De geldende betalingstermijn is een
fatale termijn.
b) Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van opdrachtgever.
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in
mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende
rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan
de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers
die opdrachtgever aan de betaling toekent. c) Blijft opdrachtgever in gebreke met
betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is opdrachtgever zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is opdrachtgever over de hoofdsom
per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. Ingeval de wettelijke
rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is opdrachtgever deze
wettelijke rente verschuldigd.
d) Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan
komen alle door Nova Septem B.V. redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever is in
verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn (fatale termijn).
Nova Septem B.V. zendt na het verstrijken van de betalingstermijn en bij niet voldoen
van betaling een aanmaning met opgave van de verschuldigde incassokosten conform
de bedragen opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten
waarbij de opdrachtgever de gelegenheid heeft binnen 14 dagen na ontvangst van de
aanmaning alsnog te betalen. Blijft betaling door de opdrachtgever na aanmaning uit,
dan zijn de aangekondigde incassokosten door Nova Septem B.V. opeisbaar.
e) Indien Nova Septem B.V. opdrachtgever in rechte op betaling aanspreekt of
anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is
opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure
daadwerkelijk door de Nova Septem B.V. gemaakte kosten, zoals de kosten van
rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien Nova Septem B.V. in
rechte geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.
f) Indien opdrachtgever na – herhaald – betalingsverzoek na het verstrijken van de
geldende betalingstermijn met betalen in gebreke blijft, dan heeft Nova Septem B.V.
het recht om zonder nadere ingebrekestelling al haar verplichtingen jegens
opdrachtgever op te schorten, heeft Nova Septem B.V. het recht de hosting van een
website terstond te beëindigen en heeft Nova Septem B.V. het recht door haar voor
opdrachtgever beheerde domeinnamen technisch op te heffen of op haar naam te
doen laten registreren. Indien opdrachtgever weer gebruik wil maken van zijn website
en domeinnamen dan dient hij eerst de vordering te betalen alsmede de kosten van
heraansluiting, zijnde een bedrag van € 250,- inclusief BTW te vermeerderen met de
prijsindexcijfers CBS ingaande 1 januari 2022, bij vooruitbetaling te voldoen.

Artikel 7 – Reclame
a) Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed, uiterlijk binnen 7 werkdagen na
het in de pre-view omgeving plaatsen van de website of applicatie en na mededeling
door Nova Septem B.V. dat haar werkzaamheden zijn voltooid, te onderzoeken of
Nova Septem B.V. de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en Nova Septem B.V.
terstond schriftelijk in kennis te stellen zodra opdrachtgever het tegendeel blijkt.
b) Reclames geven opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten.
c) Bij tijdige reclame (sub a) stelt opdrachtgever Nova Septem B.V. in de gelegenheid
onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de reclame. Bij een terechte reclame
verleent opdrachtgever aan de Nova Septem B.V. een redelijke termijn voor herstel of
aanpassing conform aanwijzingen van opdrachtgever mits verricht binnen het kader
van de opdracht.
d) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien
opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld
in artikel 7a tijdig uit te voeren.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
a) Alle door Nova Septem B.V. geleverde zaken, daaronder mede begrepen
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, bestanden enz., blijven eigendom
van Nova Septem B.V..
b) Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsrecht vallende zaken te
verpanden of anderszins te bezwaren, indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten, is opdrachtgever verplicht Nova
Septem B.V. daartoe terstond in kennis te stellen.
c) Indien Nova Septem B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst
zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen
14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien
opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten
voor zijn rekening.
d) Alle door Nova Septem B.V. voor opdrachtgever vervaardigde materialen blijven
eigendom van Nova Septem B.V..

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
a) Indien Nova Septem B.V. jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b) Indien Nova Septem B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie
van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500,- (zegge: vijfhonderd
Euro). Indien Nova Septem B.V. ter zake verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het bedrag van de uitkering verkregen van de verzekeraar.
c) Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid
verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde
honorariumgedeelte.
d) Nova Septem B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
e) De beperkingen ten aanzien van directe schade gelden niet indien deze schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van Nova Septem B.V. en haar ondergeschikten.
f) Nova Septem B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt wordt
door derden en – of systemen van derden die door Nova Septem B.V. bij de uitvoering
van de opdracht zijn ingeschakeld.
g) Nova Septem B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan derden en –
of systemen van derden die door Nova Septem B.V. bij de uitvoering van de opdracht
worden ingeschakeld of gekoppeld of gesynchroniseerd worden.
h) Opdrachtgever vrijwaart Nova Septem B.V. voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten op intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte
materialen en gegevens.
I) Nova Septem B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door partijen en
of personen die op welke wijze dan ook opzettelijk systemen manipuleren, hacken en
door computervredebreuk inloggegevens weten te verkrijgen of zich op andere wijze
toegang weten te verschaffen in systemen of websites met als doel deze systemen en
websites te gebruiken voor eigen en of criminele doeleinden.
J) In zake de Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt de aan de klant
gestuurde verwerkersovereenkomst. De verwerkersovereenkomst is altijd geldig in
zake de AVG, ook wanneer er niet is getekend voor de datum van d.d. 25 mei 2018.

Artikel 10 – Overmacht
a) Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nova
Septem B.V. geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Nova Septem B.V. niet in
staat is de op haar rustende verplichtingen na te komen, werk stakingen bij Nova
Septem B.V. worden daaronder begrepen.
b) Partijen kunnen gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Duurt de periode van overmacht langer dan twee maanden
dan kunnen partijen de overeenkomst ontbinden zonder jegens de ander
schadeplichtig te worden.
c) Voor zover Nova Septem B.V. bij het intreden van overmacht gedeeltelijk
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan deze prestatie een
zelfstandige betekenis toekomt, dan is zij gerechtigd om de nagekomen verplichtingen
aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Geheimhouding
a) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die
zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom
a) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
Nova Septem B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de
Auteurswet of andere wetgeving ter zake van intellectuele eigendomsrechten
toekomen.
b) Alle door Nova Septem B.V. verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nova Septem B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter
kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders
voortvloeit.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen
a) Alle met Nova Septem B.V. gesloten overeenkomsten worden beheerst door het
Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
b) Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Nova Septem B.V. dienen te
worden voorgelegd aan de Rechtbank te Leeuwarden, tenzij wettelijke regels zulks
niet toestaan.
c) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.